Gebruiksvoorwaarden VIMN perswebsites

Welkom op de perswebsites van VIMN Netherlands B.V. een onderdeel van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de toegang tot en het gebruik van alle pers-websites (verder ‘de Websites) beheert voor VIMN Netherlands B.V. en/of haar gelieerde vennootschappen (verder ‘VIMN’). Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat u (hierna te noemen: ‘de Gebruiker’) kennis heeft genomen van onderstaande gebruiksvoorwaarden, dat de Gebruiker deze begrijpt en aanvaardt.

1. Gebruik Websites
a. Gebruiker erkent dat VIMN voorwaarden en beperkingen kan stellen ten aanzien van het gebruik van de Websites.

b. Gebruikers verplichten zich om de Websites niet te gebruiken:
- voor enig onwettig doel;
- op enigerlei wijze die ertoe leidt dat het functioneren van de Websites wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit op enigerlei andere wijze wordt aangetast;
- op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding).

c. Gebruikers zullen nimmer op enigerlei wijze proberen om broncodes te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), te kopiëren, te wijzigen en/of te gebruiken als basis voor enig ander werk.

d. VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, tengevolge van enig handelen in strijd met voorgaande bepalingen

2. Aansprakelijkheid
VIMN betracht alle redelijkwijs mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van haar Websites en spant zich in om de informatie op de Websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk aan te bieden, maar geeft terzake geen garanties. Dit betekent dat VIMN geen garanties biedt met betrekking tot bijvoorbeeld de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de Websites. VIMN kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van of bezoek aan de Websites en/of informatie die via de Websites is verkregen.

3. Websites van derden
De Websites bevatten diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. VIMN heeft geen invloed op andere websites en derhalve zijn deze voorwaarden op die andere websites niet van toepassing. VIMN verwijst Gebruikers uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de betreffende derde. VIMN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dientengevolge.

4. Rechten van intellectuele eigendom
Op de inhoud en vormgeving van de Websites (hierna te noemen: ‘het Beeldmateriaal’) - zoals ondermeer op teksten, video’s, domeinnamen, merken, databases en afbeeldingen - rusten intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrechten) van VIMN en/of haar licentiegevers. Gebruikers zijn derhalve gerechtigd tot niet-commercieel privégebruik. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud en vormgeving van de Websites te distribueren, over te nemen, op te slaan, te framen, te verspreiden, op welke wijze dan ook, en/of commercieel te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIMN en/of haar licentiegevers.

5. Gebruik van het Beeldmateriaal door Gebruiker
Gebruik van het Beeldmateriaal is slechts toegestaan indien de Gebruiker de hierna weergegeven bepalingen en voorwaarden aanvaardt. Door gebruik te maken van het Beeldmateriaal, geeft de Gebruiker aan hiermee in te stemmen. Het is toegestaan het Beeldmateriaal te downloaden en te gebruiken onder de volgende voorwaarden:

a. Het Beeldmateriaal zal uitsluitend gebruikt mogen worden ter illustratie van eigen perspublicaties van de Gebruiker waarvan het onderwerp een rechtstreekse relatie heeft met het VIMN programma waarop het Beeldmateriaal betrekking heeft en waarin rechtstreeks naar de uitzending van het programma wordt verwezen;

b. Gebruik van het Beeldmateriaal mag slechts plaatsvinden onder vermelding van de bron en de maker van het Beeldmateriaal;

c. Het downloaden, reproduceren, kopiëren of openbaar maken van het Beeldmateriaal op welke manier ook, verleent de Gebruiker in geen geval enig (intellectueel) eigendomsrecht op dit materiaal;

d. Elk ander gebruik van het Beeldmateriaal, waaronder maar niet beperkt tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking (voor enig ander doel dan zoals eerder is vermeld), bewerking, en distributie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VIMN is verboden en levert een schending op van de auteurs- en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten van VIMN en/of van derden met wier toestemming VIMN het Beeldmateriaal op deze Website heeft geplaatst.

e. Gebruik van het Beelmateriaal mag slechts plaatsvinden gedurende de periode dat het Beeldmateriaal daadwerkelijk op de Websites beschikbaar is.

6. Wijzigingen ten aanzien van de gebruiksvoorwaarden
VIMN is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of te actualiseren. Wanneer Gebruiker de Websites blijft gebruiken na een dergelijke aanpassing, wordt Gebruiker geacht in te stemmen met de betreffende aanpassing(en). Indien Gebruiker het niet eens is met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, dan dient Gebruiker het gebruik van de Websites onmiddellijk te staken.

7. Privacybeleid en Cookies
VIMN verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van het versturen van een nieuwsbrief. Tevens verzamelt VIMN (persoons)gegevens betreffende Gebruikers door gebruik te maken van ‘cookies’. Door het gebruik van ‘cookies’ zorgt VIMN dat haar Websites optimaal functioneren; bijvoorbeeld door het gebruik van de Websites af te stemmen op de Gebruikers’ voorkeuren en door niet telkens dezelfde advertenties te laten zien aan Gebruikers. De bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers is belangrijk voor VIMN. Enige verzameling, gebruik of verwerking van dergelijke gegevens gebeurt daarom in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet zoals nader toegelicht in ons privacybeleid.

VIMN kan persoonsgegevens van Gebruikers tevens delen met haar filialen in de United States of America. Deze verwerking geschiedt in overeenstemming met de U.S.- EU Safe Harbor Privacy Policy zoals nader gespecificeerd in de Viacom, Inc. Safe Harbor Privacy Policy.

8. Vragen
Heb je verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van deze gebruiksvoorwaarden, de Websites en/of ons privacybeleid, stuur je vragen of opmerkingen dan naar pers.nl@vimn.com.

Versie november 2013